Ow’emyaka 13 aitsirwe, omubiri gwe gwanagwa omukisharara

155
0
SHARE

Ow’emyaka 13 aitsirwe, omubiri gwe gwanagwa omukisharara

N’ebya Simon Ssekidde

Omwojo w’emyaka 13 owabuzire kuruga omumaka g’omukuza we yaashangwa afiire omubiri gwe gunaagirwe omukisharara ky’omugyera gwa Katonga.

Muhamad Kayemba, 13, ou omubiri gwe guzooirwe aharwokubanza ebiro 26/9/2022, akabura wiiki ehwaire kuruga omumaka ga nyinenkuru, Sarah Nayiga, omukyaro ekya Kikoota omugomborora eya Nkozi omu disiturikiti eya Mpigi.

Kurugiirira ahari Nayiga, omwijukuru akaruga omuka ebiro 20/9/2022 ataine wagambire ahi arikuza kandi tarareire omuka ekiro ekyo.

Omubiri gw’omwana ogu gureebirwe omukisharara eki omutuura omanyise pooriisi ku agureebire gurikuzeerera.

Pooriisi eihireyo omubiri gwa Kayemba ogubaire gwatandikire kujunda nikwo kugutwara omukabafu ah’irwariro erya Gombe omu disiturikiti ya Butambala kwongyera kukyeberwa.

LEAVE A REPLY