Omushaija ayohereziibwe aharumanda ahabw’okwita omukazi we- Kagadi

154
0
SHARE

Kooti y’eidaara ry’okubanza omuri Kagadi eyoheriize aharumanda omushaija ahabw’okugambwa kuba aitsire omukazi we.

Moses Ariho, ow’emyaka 40 naajunanwa okutematema omukazi we, Grace Karungi akamwita ahabiro 12/09/2022.

Arikurebukaho omumaisho g’omuramuzi, John Kavuma Mugaga, Ariho ayohereziibwe aha rumanda na Ivan Musinguzi, 22 orikugambwa kuba amuhwerireho omu kukora orubanja oru.

Ababiri aba tibaikirizibwe kugira ekibagamba aha rubanja oru orubaire omukyaro kya Mujaiguru omugomborora ya Mpeefu kandi bohereziibwe aha rumanda kuhisya ebiro 07/10/2022.

WestUpdates

LEAVE A REPLY