Abashuubuzi 4 bashangirwe bafiire.

106
0
SHARE

N’ebya Omushaki weitu

Abashuubuzi 4 ababaire baburiire omu kibira ky’orushozi rwa Mt. Elgon ameezi 2 agahingwire bashangirwe bafiire.

Okwezi okuhwaire, aba famiire n’abanywani baabo bahababire okubura kw’abashuubuzi 4.

Wiiki 2 ezihingwire, Pooriisi omu kyanga ek egizire ngu batandiikire kuhiiga abashaija aba kubaasa kubacungura.

Fredmark Chesang- Omugambirizi wa Pooriisi ahabw’ekyanga ekya Sipi naagira ngu emibiri y’abashuubuzi 4 emanyirwe nk’eyaabo ababuzire ezoirwe nyomwebazyo.

Yaagamba abagyenzi nka: Dismas Kiplangat, Hassan Magomu, Benson Chelangat n’ondiijo owakana otakamanyirwe maziina.

Aba nibagambwa kuba babaire bagiire omu rushozi rwa Mt.Elgon kutimba eky’obugaiga bw’omwitaka ekya Mercury.

Pooriisi yaagira ngu nibaija kukyebera emibiri y’abagyenzi kumanya ekibisire.

WestUpdates

LEAVE A REPLY