Omukumi ateirwe amasasi aha Petrol Station yaafa-Kampala.

122
0
SHARE

N’ebya Charles Etukuri 

Omukumi omu kiro eky’abusheesha eriizooba yaatahirirwa abashaija babiri ababaire baine Pistol batyo bakamuteera amasasi yaafa bagaruka baburaho n’embundu ye.

Luke Owoyesigire, Omuhwezi w’omugambirizi wa Pooriisi ya Kampala n’emyanya egiherire yaagamba omukumi nka James Amuriat, obaire nakuuma ahari Nesta Petrol Station omuri Lusaze omu divijoni ya Rubaga kandi yaafa barikumutwara omu irwariro.

Okurugiirira ahari Pooriisi, Amuriat abaire ashutami ari ahasiimu ye obu abashaija babiri aba ababaire bajwiire emyenda y’okwiragura baizire aha mwanya baine ekidomora bakagura amajuta.

 “Abashaija aba batahiirire omukumi ogu bamuteera amasasi emirundi 3 nikwo kumwihaho embundu ye ebaire erimu amasasi 5 bakaburaho nayo. Pooriisi emanyisibweho nikwo kuhika aha mwanya kandi Amuriat airukangizibwe ah’irwariro rya Rubaga beitu eky’obusaasi yaafa yaaheeza kuhikibwaho,” Owoyesigire arikushoborora.

Omubiri gwe nabwanyima gwatwarwa omu kabafu ah’irwariro rya Mulago kwongyera kugukyebera.

Owoyesigire naagira ngu okucondoza omu mushango ogu kuriyo nikugyenda omu maisho.

LEAVE A REPLY