Abakozi 3 b’irwariro rya Mbarara bakwasirwe.

195
0
SHARE

N’ebya Adolf Ayoreka

Akakiiko aka State House Health Monitoring Unit kakwasire abakozi 3 b’irwariro erihango erya Mbarara ahabw’ekikayeta okukoresa kubi esente ezirikuheebwa eirwariro hamwe n’ebikwato bya gavumenti omu irwariro.

Abashatu abakwasirwe omu mwabazyo gw’orwakashatu (10/08/2022) barimu: Francis Ojom, administrator Mukuru ah’irwariro,  administrator omu Laboratory hamwe administrator omu ofiisi ninga omuhandiiki abu amaziina gaabo gatagambirwe.

Dr.Warren Namara, Orikukurira akakiiko aka State House Health Monitoring Unit ahamize okukwatwa kw’abakozi aba arikugira ngu bakwateirwe omuhururu  y’akakiiko ey’okurambura amarwariro n’obuheereza oburiyo.

Dr. Namara naagira ngu bakozire okucondooza aha bintu bitari bimwe nka enkoresa y’esente, enshonga z’abakozi, emibazi hamwe n’oku abantu barikutungamu obuheereza ah’irwariro eri.

Naagira ngu omu kukora omurimo gwaabo, bashangire ngu hariho okukoresa kubi esente za gavumenti hamwe n’ebikwato bya gavumenti ebimwe omu irwariro eri.

“Tushabire abashatu aba abakwasirwe okutuhwera bakakora sitatimenti n’ab’eby’okwerinda beitu aha bikwatirine n’okukoresa kubi ebintu by’irwariro ebituzoire omu kucondooza kweitu” Namara arikushoborora beitu tagambire muhendo gw’esente ezikoresibwe kubi.

Ayongyeireho ngu nibaija kukoragana n’ekitongore ekya DPP hamwe na kooti erikurwanisa obushomankuzi kubahabura ahaku baine kutwazamu obwo okucondooza kurikugumizamu.

Halison Kagure, Omugambirizi w’irwariro erihango erya Mbarara ayangire kugamba ahanshonga egi obwo agumize ngu okucondooza kukiriyo nikugyenda omu maisho.

“Nimbashaba okugira okugumisiriza. Ninyija kugamba ahanshonga egi twaheza kurundana amakuru goona agutwine kugambira abantu”Kagure nikwo arikugira.

LEAVE A REPLY