Gavumenti terikwija kwihaho emishoro – Purezidenti Museveni

217
0
SHARE

N’ebya John Masaba

Gavumenti terikwija kwihaho omushoro ahamajuta oihireho okutemba kw’amajuta. Purezidenti agizire ngu okwihaho omushoro n’ekyakabi munonga ahantaasya y’ihanga.

Purezidenti agiizire ngu okwihaho omushoro ahamajuta nka peterori , gavumenti neija kufeerwa esente ezirikuhika akatabarwa kamwe n’obuhumbi 30.

“Kuturaiheho omushoro, nitwija kushashurira tuta embaririra y’amashomero, enguuto n’emibazi omu marwariro? Okwihaho omushoro n’enshobi y’amaani kandi n’eky’obwitsi.” – Museveni arikugamba.

Ebi Purezidenti abigambire nyomwabazyo obu abaire nagambira ihanga ahanshonga y’okutemba emihendo y’ebintu nk’amajuta, sabuni n’ebindi.

Purezidenti agiizire ngu abaire nateekateeka okukyendeza omushoro ahamishuuburo erikukorerwa omu ihanga ahabw’okuba eki kibaire nikiza kwongyera akatare k’emishuuburo. Beitu okucondooza okukozirwe kabineti kworekire ngu eki nikija kureteera gavumenti kufeerwa omushoro kandi eki Uganda etarikubaasa kwikiriza.

Mukuru w’eihanga agiizire ngu okwiha omushoro ahari shukari kwonka, gavumenti neija kufeerwa biriyooni 193.

Ezi esente zonka nizingana n’okukora enguuto ya Masaka, haaza ekitahikire.

Kurugiirira ahari Museveni, okweyongyera kw’emihendo y’ebintu n’eky’akanya-bwanya. Akyorekire ngu Uganda eine enguuto, amashanyarazi agarikwemaririra hamwe n’oburinzi.

Beitu hoona agiizire ngu Uganda eshemereire kwongyera ahamikago yaayo n’amahanga agandi kubaasa kutunga akatare k’emishuuburo yaayo.

LEAVE A REPLY