Omushomesa omuri Rukungiri aitsirwe omungyera y’ekiinazi

320
0
SHARE

N’ebya Charles Etukuri 

Pooriisi omuri Rukungiri eriyo nehiiga abainazi abaitsire omushomesa w’emyaka 42.

Elly Maate, omugambirizi wa pooriisi ey’ekyanga ekya Kigezi yaagira ngu oitsirwe ni Denis Byamukama, omushomesa ah’ishomero erya Kyamakanda primary eririkushangwa omugomborora ya Buyanja omu disiturikiti ya Rukungiri.

Nikigambwa ngu Byamukama akahereruka kureebwa abaana b’omutuura Orwokubanza nka shaaha 11 z’omwabazyo arikutaha omunju ye kurugiirira ahari Maate.

Beitu omubiri gw’omugyenzi gutungirwe nyomwabazyo Orwakashatu 20/4/2022 omuhara Denise Ampwera obaire naruga owa nyin-enkuru omukahumuro ka Paasika.

Pooriisi ehikire ahamyanya ogu kandi omubiri gw’omugyenzi gushangirwe gucumitsirwe kabiri ahamutwe kandi gutwairwe omukabafu ah’irwariro erya Rwakabengo Health Centre kukyeberwa.

Okucondooza omumushango ogu kwatandikire.

LEAVE A REPLY