Omuriro gucwekyereize oburaro bw’abeegi omuri Pallisa

314
0
SHARE

Omuriro gucwekyereize oburaro bw’abeegi omuri Pallisa

N’ebya Simon Masaba       

Pooriisi eriyo necondooza enshonga y’omuriro ogukwatsire oburaro bw’abeegi ah’eishomero erya Pallisa Girl’s Primary ekiro kya nyomwabazyo Orwakashatu.

Pooriisi erikujunaanwa n’okuraza omuriro omuri Mbale akasheeshe k’eriizooba yaayeehoreza tiimu yaabo kuhwera aba pooriisi abaraire ahamwanya ogu.

Immaculate Alaso, omugambirizi wa pooriisi eya Bukedi naagira ngu pooriisi etungire okumanysibwa kw’omuriro ogu nka shaaha emwe n’ekicweka z’omwabazyo aha rwakashatu kandi omuriro ogu gurigire omu buraro bw’baishiki obu babaire nibaza kurya kyakiro.

Bagyerizeho kuraza omuriro ogu byaba ebyabusha kandi gucwekyereize ebintu ebibaire biri omuburaro obu beitu hoona bacungwire abaana boona kandi tihaine ohutaire.

Amashomero garikuhika 4 gakwatsirwe omuriro omu meezi 2 agahwaireho omu eihanga. Beitu hoona pooriisi tekashohoize riipota erikworeka ekirikuretaho omuriro ogu.

LEAVE A REPLY