Purezidenti abugaineho abakuru kuruga Kenya

360
0
SHARE

Purezidenti Yoweri Museveni abugaineho abakuru kuruga Kenya obwo bebembeirwe owabeireho Omuhwezi wa Purezidenti, Stephen Kalonzo Musyoka omumaka gye ag’obwa Purezidenti omuri Nakasero nyomwabazyo.

Orukiiko oru rubaire rugyendereire okureebuuza ahantwaza y’okureetaho obusingye omukyanga ekya Great Lakes Region.

Purezidenti Museveni ashabire ku habaho obumwe nka gumwe aha miringo y’okureetaho obusingye .

Ayongyeire yashaba abantu kukunda eihanga ryabo obwo agumize ngu eki nikiija kureetera amahe kugira omusingye oguhami.

Aharubaju rwe, Musyoka asiimire obuhabuzi bwa Purezidenti Museveni kandi ashabire ku habaho orukiiko orw’okwongyera kugaaniira ahanshonga eziri omu mahanga 2 aga.

Beitu hoona asiimire Museveni ahabw’omurimo ogu akozire kurwanisa obworo omu Uganda.

LEAVE A REPLY