Esente za NSSF kutandika kugabwa Orwokubanza 8/3/2022

438
0
SHARE

N’ebya Moses Mulondo

Minisita w’ekikura ky’abantu, abakozi n’emiturire y’abantu, Betty Amongi yaata omukono ahabiragiro ebi abantu baine kukuratira kutunga ahasente zaabo eza NSSF.

Amongi yaashoboorora ngu kutandika n’Orwokubanza ebiro 8/3/2022, ba memba b’ekitongore ekya NSSF abarikwikirizibwa kwihayo sente ezi nibaija kuba nibikiriziibwa kushaba aha sente ezibatwaire nibabiika n’ekitongore eki.

Ekiragiro kya NSSF ekisya ekiheerize kuhinguziibwa, nikikiriza abantu abahikize emyaka 45 n’okweyongyera ahaiguru kandi abahiikize emyaka 10 barikubiika n’ekitongore eki kutunga obucweka 20 ahari 100 bw’esente ezibatwaire nibabiika na NSSF.

Kandi hoona eiteka niryo rimwe eririkwikiriza abantu abarikutuura n’obumuga ahamibiri yaabo abahikize emyaka 40 n’okweyongyera ahaiguru okutunga obucweka 50 ahari 100 bw’esente zaabo.

Orikukurira ekitongore kya NSSF, Richard Byarugaba ebiro ebihwaire aheerize kugira ngu baheerize kuronda shiringi akatabarwa ezirakoresibwe kushashura ba memba abarikwikiriziibwa kutunga esente za NSSF.

LEAVE A REPLY