Poorisi kubinga abarikushuuburira ah’irwariro rya Mbarara Referral.

388
0
SHARE

N’ebya Ali Waswa.

Abantu abarikukorera omubuduuka obwayombekirwe haihi n’irwariro erikuru erya Mbarara, omu itaka rya pooriisi bakyera nibariza gumwe bwanyima y’okubagambira okuruga omumwanya ogu.

Pooriisi eyembeirwe Collins Kaganzi orikukurira pooriisi erikukora ahabwimukyero, bakyera kwetooroora omwanya ogu barikushaba bakama b’obuduuka obwo kubweshenyera batakakoreise maani gaabo.

Omumwanya ogu harimu obu ‘hotel’ ahi abajanjabi babaire nibagura ebyokurya byabo n’eby’abarwaire.

Abamwe abu twagambaho nabo nibagira ngu eki kyabaho omubwire bubi munonga obu abamwe babaire barugire kugarura abaana aha mashomero.

WestUpdates

LEAVE A REPLY