Abanya Uganda abagyemeise COVID19 kutunga omubazi gw’okubongyera amaani

236
0
SHARE

Minisiture y’eby’amagara nehabura abanya Uganda abaheerize ameezi 6 bagyemeise ebipumo byona by’omubazi gwa COVID19 kutunga omubazi gw’okubongyera amaani g’okurwanisa oburwaire obu.

Henry Mwebesa, orikukurira eby’obuheereza omu Minisiture naagira ngu batwaire nibashaba abantu abaine emyaka 50 kugaruka ahaiguru kuba nibo batunga omubazi ogw’okubongyera amaani.

Beitu Mwebesa naagira ngu hariho emibazi erikumara kugyema abantu hamwe n’okubaha omubazi gw’okubongyera amaani g’okubahwera omu kutanga COVID19.

Obwahati, abanya Uganda abarikuhika miriyooni 13.1 batungire omubazi gw’okusirika COVID19. Uganda etungire doozi 37.2 z’emibazi etari emwe n’emwe y’okusirika oburwaire obu.

WestUpdates

LEAVE A REPLY