Poorisi etandikire kwegyesa abantu kurwanisa omuriro.

257
0
SHARE

Bwanyima y’emiriro nyamwingi erikubarukaho bwakyeire-bwizire kucwekyereza ebintu by’abantu nangwa ekakoohokana n’amagara ga bamwe obwa hati Poorisi etandikire ehururu y’okushomesa abatuura oku baakubaasa kwerinda ebihikiirizi nk’ebi.

Okurugiirira ahari ACP Hassan Kihanda ori omuhwezi wa mukuru wa Poorisi erikurwanisa omuriro ehururu egi n’ey’okwetooroora eihanga ryona kandi n’ab’okuza omu myanya etari emwe n’emwe nk’amashomero, obutare, ebibanda by’embaaho hamwe n’ahandi.

Bwanyima y’emiriro kweyongyera obwo erikucwekyereza ebintu hamwe n’amagara ga baingi obwa hati Poorisi y’omuriro eya Fire Prevention and Rescue Services etandikireho y’okushomesa abatuura oku baine kwerinda ebihikiirizi.

ACP Kihanda Hassan omuhwezi wa mukuru wa Poorisi erikurwanisa eby’omuriro naagira ngu eki kigyendereire kubahwera omu kukora emirimo yaabo oteireho n’okwongyera ahamukago gwa Poorisi n’abantu ba buriijo.

Aba beetooroire omu mashomero hamwe n’obutare nk’omu rurembo rwa Mbarara kandi oku bashomeise abaayo oku baine kukozesa ebyoma by’okuraaza omuriro kandi baabaha n’obukodyo.

Okurugiirira aharipoota kuruga omukitongore kya Pooriisi eky’emiriro, emiriro erikuhingira omuri 1,300 niyo ebarukireho omu ahagati y’omwaka gwa 2020 hamwe n’ogwa 2021 kandi emingi omuri egi ekaba eri omumyanya y’obutare hamwe n’amashomero.

LEAVE A REPLY