Ow’emyaka 30 aitsirwe amaarwa omuri Kabale

439
0
SHARE

N’ebya Umar Kashaka

Omushaija w’emyaka 30 afiire bwanyima y’okuza kunywa omumuruka gwa Rushaki omu disiturikiti eya Kabale

Omukiga, Justus Tumusiime abaire ari omutuura w’Omwibaare omumuruka gwa Rushaki omumashuuma ga Kabale.

Okurugiirira ahamakuru agatungirwe ekitebe ekikuru ekya Poorisi ya Kabale kuruga owa Wilbroad Tumwesigire, orikwebembera ekyanga eky’Omwibare, Tumusiime akareebekaho ebiro 26.12.2021 ahabaara emwe arikunywa amaarwa.

Poorisi etungire amakuru ngu bwanyima y’okunywa, Tumusiime akagaruka omuka yaaza kubyama.

Beitu hoona nyomwebazyo aharwokubanza ebiro 27.12.2021 bariraanwa be bakahurira nagona omunju baacwamu kuza kumushuura .

Nikwo kugambira mukama w’amaju, Denis Ngabirano kandi hoona nawe omanyeise Tumwesigire.

Tumwesigire agizire ngu babeire bariyo nibatebeekanisa entambura kumutwara omu irwariro beitu hoona eky’omugisha mubi Tumusiime yaafa.

Ekikoosi kya poorisi kihikire ahamwanya bwanyima y’okuhurira amakuru g’obusaasi baagushwijuma kandi baateera n’ebishushani .

Na bwanyima omubiri gwa Tumusiime gutwairwe omu irwariro erikuru erya Kabale kwongyerwa kucondoozibwaho kandi Poorisi ya Kabale egizire ngu okucondooza nakwo kuriyo nikugyenda omumaisho.

LEAVE A REPLY