Abashaho kutunga sente butakahikire Christmas – Minisita

318
0
SHARE

N’ebya Umar Kashaka

Abeegi abarikushoma obushaho kandi abarikwegyera omumarwariro  abari ahakeediimo omu ihanga ryona nibaija kutuna sente zaabo butakahikire aha noohiri, nikwo abajwekyerwa omu ishengyero baarabyamu amakuru eriizooba orwakana.

Minisita w’eby’esente, Henry Musasizi, yaagambira eishengyero ngu batungire okushaba kuruga omukitongore ky’eby’amagara kutunga sente z’okushashura abeegi aba.

Yaagira ngu ahi eriizooba riraaze kuhwera, ekitongore ky’eby’amagara kishemereire kuba kyatungire sente ezi.

Musasizi aine amatsiko g’okugira ngu abeegi aba nibaija kutunga sente zaabo butakahikire Noohiri n’obu araabe ataagamba muhendo gwa sente ezi.

Minisita Dr. Chris Baryomunsi nawe yaagambira eishengyero ngu gavumenti eriyo nekoragana n’abebembezi b’abashaho b’abeegi aba kushoboorora enshonga zaabo.

Omugambirizi w’eishengyero, Hon Jacob Oulanyah, nikwo kukingaho okutensa ahanshonga egi arikushaba ekitongore ky’eby’amagara kwemereza okuragiira okubeire kuteirweho  ekitongore kugira ngu babe baarugire omumarwariro ga gavumenti bwaza kuhika orwakabiri orwa wiiki erikwija bwanyima ya Minisita kuhamya ku enshonga zaabo zirikwija kukorwaho.

Nyomwabazyo ebiro 15.12.2021, aheereize omujwekyerwa wa divijoni ya Jinja ey’amashuuma, Timothy Batuwa orusa kuhayo ekitenso ekyo hamwe n’okugamba ahansonga egi.

Arikuhayo enshonga egi, omukushutama kw’ebiro 15.12.2021, Batuwa agizire ngu enshonga y’abashaho abeegi ebeire yaayeyongyera kuba kubi obwo abashaho barikurenga omuri 30 barikukwatwa poorisi obu babeire nibagyezaho kuza omu ishengyero.  

“Abashaho aba babeire baragiirwe kuruga omumarwariro kurugiirira ahari Minisita w’eby’amagara  ebiro 10.12.2021. Eishengyero nirireeba enshonga egi nka nkuru erikwetaagisa kukora ahabaruha egi erikushaba ku abashaho babingwa?” nikwo Batuwa abuurize.

“Ninshaba ku eishengyero eri riteekateeka ahanshonga egi kandi tugigaaneireho tugimariire tutakagiire omubihuumuro,” nikwo ayongyeire akagira.

Abeegi b’abashaho aba bacweiremu kwediima wiiki 6 ezihweire, obwo barikushaba okwongyezibwa ahamushaara hamwe n’aha inshuwarensi y’amagara gaabo.

Purezidenti Yoweri Museveni akagambira eihanga omugwa 2017 na 2021 omukwamukaaga ngu emishaara y’abashaho neija kwongyerwaho kuruga ahari miriyooni 2 n’ekicweka kuza ahari miriyooni 5.

Baryomunsi, ahakutandika kwa wiiki egi, abeire yaagizire ngu abashaho boona ab’abeei abatarikwenda kukora bashemereire kuruga omumarwariro ga gavumenti aharwakataano

“Batwire batarikukora kumara wiiki 6; mbwenu ensi eyemereire?” nikwo abuurize, agumize ngu abashaho aba Kampala nibo batwire nibediima bonka.

“Mbeire ngi omubyanga ebindi eby’eihanga kandi bariyo nibakora,” nikwo agizire.

#WestUpdates

LEAVE A REPLY