Poorisi eshobangiriirwe n’ogwire omu Rwizi

737
0
SHARE

Pooriisi ya Mbarara eshobangiriirwe n’omubiri gw’omushaija otamanyirwe maziina kwonka arikwinga fuuti 5 oburaingwa. Naateeberezibwa kuba aine emyaka 35 kandi ajwire T-shirt erikwiragura.

Okurugiirira ahamugambirizi wa poorisi y’ekyanga ekya Rwizi, Samson Kasasira, omubiri gw’omushaija ogu guzoirwe nyomwebazyo ebiro 17.11.2021 shaaha 7 z’eihangwe omu mugyera gwa Rwizi Buremba omuri Kakoba, omururembo Mbarara.

Omubiri ogu gutwairwe omu ibiikiro ry’abafu ah’irwariro erikuru erya Mbarara.

Pooriisi nemanyisa buri muntu owaakuba aine omuntu we oburize amaisho okuhikiirira ekitebe kikuru ekya poorisi omuri Mbarara.

LEAVE A REPLY