Uganda yayegaita ahakukuza ekiro ky’ebicuncu

463
0
SHARE

Uganda eriizooba yayegeita ahamahanga agandi omunsi yoona okukuza ekiro ky’ebicuncu.

Ekiro eki kikabanza kukuzibwa omwaka 2013 n’obushagiki okuruga omu irundiro ry’enyamaishwa erya Big Cat Reserve eririkukira kugira enjangu empango omunsi yoona.

Omutwe gw’omwaka ogu gwaba nigugira ngu okurinda ebicuncu omuri Africa kureeba ngu tibyayitwa.

Okurugiirira aha kitongore ekirikurinda enyameishwa omunsi yoona , omubaro gw’ebicuncu omumarindiro gutwire nigukyendeera kandi kimwe omukireetsireho eki n’ahabw’akatare k’enyamaishwa z’omukibira kukanya.

LEAVE A REPLY