Baamaraya bakwatsirwe ahabw’okujemera ekiragiro kya purezidenti aha bya COVID-19

703
0
SHARE

Evans Atwine, Mbarara

Pooriisi omuri Mbarara ekwatsire ba maraaya abarikwingana 4 ahabw’okuremwa kuta ekiragiro kya mukuru w’eihanga omunkora n’okuremwa kukuratira amateeka g’ekitongore ky’eby’amagara ahaby’okurwanisa endwara ya #COVID19.

Ba maraaya abakwatsirwe baashangirwe aha High Street omururembo rwa Mbarara bari aha ruguuto barikweguza omu bwire bwa “Curfew”.

Omu potoro ya pooriisi ekozirwe orwamukaaga na Sande, ekwatsire za piki ezirikwingana 32 ahabw’okuremwa kukuratira ekiragiro kya Purezidenti n’ebiragiro ebiteirweho ekitongore ky’eby’amagara.

Okurugiirira ahari Kasasira, omugambirizi wa Pooriisi ahabw’ekyanga ekya Rwizi, bakwatsire abavugi ba boda abarikwingana 6 ababaire baheekire abashabaazi omu bwire bw’ekiro.

Kasasira ayorekire ngu bagarukire bakwata abantu ababaire nibatambuza ebigyere omu bwire bw’ekiro, ekitarikwikirizibwa.
Abandi abakwatsirwe barimu abakazi 3 na abaana 2 abashangirwe bari omu hoteeri bari omu kukora omu bwire bw’ekiro.

Kandi Kasasira ashoboroire ngu okukwata abakazi aba ni bwanyima ya pooriisi okugyezaho okugambaho nabo batyo bakatandika okubajuma ekireeteire Pooriisi yabakwata.

Abakwatsirwe nibaija kujunaanwa ahabw’okujeemera ebiragiro n’okugyezaho okujanjaaza endwara okurugiirira kitabo ky’ebiragiro ekya Penal Code act, sekisoni (Section) 171.

Za piiki nabakwatsirwe batweirwe aha pooriisi ya Mbarara Central Police Station okurugiirira ahari Kasasira.

LEAVE A REPLY