Meeya Kakyebezi kutwara gavumenti omu kooti ahabw’obwebembezi bwa City

1101
0
SHARE

Evans Atwine, Mbarara

Meeya w’orurembo rwa Mbarara, Robert Mugabe Kakyebezi, ou baingi barikumanya nka “Etaara” naahaya kutwara  ekitongore kya gavumenti z’ebyanga (Local Government) omu kooti  kuri nibagyezaho okumuremesa  kwebembera  Mbarara City erikutandiika ebiro 01.07.2020.

Kakyebezi naagira ngu akakora endagaano y’emyaka 5 n’abantu be abaamuteereire akaruuru okwetooroora za Diviijoni 6 ezirikukora Munisiparite ya Mbarara ezirimu Kakiika, Biharwe, Nyakayojo, Kakoba, Nyamitanga hamwe na Kamukuzi kandi obwire bwe tibukahweireyo.

Ebi abigambaire omurukiiko rwa abanyamakuru orushutamire aha kitebe kikuru ekya Munisiparite enshumi nkye ehewaire kandi rwetabirwemu na Tauni Kiraaka, Theophilus Tibihika n’abarikukurira ebitongore bya Kanso. 

Okunyurira omuguha ahagati ya Disiturikiti na Munisiparite

Hatwireho okunyurura omuguha ahagati y’abeebembezi ba Munisiparite hamwe n’aba disiturikiti ahabw’obwebembezi bw’okubanza kwebembera City (City Interim).

Abeebembezi ba Munisiparite batwire baine okwerarikirira n’okutiina ngu Capt. JB Tumusiime Bamuturaki   na ba kansara be abatwire nibajwekyera za Divijoni za Munisiparite aha Disiturikiti ngu nibo abarikuza kutooranwamu Meeya n’orukiiko rwe rw’okubanza kwebembera City okuhitsya obu akaruuru karateerwe.

Kakyebezi ashoboroire ngu Munisiparite  ekuziibwe kuruga ah’idaara rya Munisiparite kuba City kandi ngu tihariho eiteeka na rimwe eririkuragiira abeebembezi ba Disiturikiti kuba nibo batooranwamu Meeya n’orukiiko rw’okubanza kwebeembera City. Ngu bo baine obukugu bw’okwebembera ebyaro etari tauni.

Ayorekire ngu ebiro 30.06.2020, nibaza kushaba pooriisi okubaikiriza kugira ngu betoorore diviijoni 6 okumanyisa ngu ekitweire kiri ekirooto kya Mbarara eky’okuba City kyahikirira.

LEAVE A REPLY