‘Nduhire n’okujwara esaati emwe n’empare emwe’ – Gen. Tumukunde

1202
0
SHARE

Akasheshe k’eriizooba, Gen. Tumukunde yareebeka aha Tiivi omumbuga z’amateeka ga kooti eya Buganda Road. Owaabaireho omunyamahe ogu ari ahamanja z’okurya orukwe omu ihanga rye hamwe n’okushangwa aine ebikwato by’ekinyamahe

Ari omumbuga z’ebiragiro Gen. Tumukunde yaahayo okwetomboita kwe omu kooti ahabw’okumukomera omukeehereero wenka, eki arikugira ngu nikihenda ebiragiro.

Yaagaruka yaashaba embuga z’ebiragiro ku zimwikiriza akakwatagana n’abahoreereza be hamwe n’ab’eka ye obwo agumize ngu aruhire n’okuguma nareebeka omumbuga z’ebiragiro obutoosha ajwaire emyenda niyo emwe.

Omutonganirizi wa gavumenti Joseph Kyomuhendo eriizooba yaamanyisa embuga z’ebiragiro ku okucondooza kukiriyo nikugyenda omumaisho ekyareetera omuramuzi Valerian Tuhimbise kwongyezayo okuhurira omushango ogu mpaka ebiro 20.05.2020

Enyimaho, ebiro 14.04.2020, okushaba kwa Gen. Henry Tumukunde arikwenda okwemerererwa kukangwa ahabw’okugira ngu eihanga rikaba niriza omukwemereza emirimo ahabw’endwara ya Coronavirus. Gen. Tumukunde hoona nabwo akaba aine kusherura n’abarikumwemerera abari ah’idaara rye omumahe nainga abarikumukiraho.

Bwanyima y’ebiro 2 encwamu egi ebaireho, Owaabaireho omuduumizi w’amahe g’ihanga, Gen. Mugisha Muntu akakora ekihandiiko arikugira ngu tikirikwetaagisa omuntu kusherura abeema ab’idaara rye nari abarikumukiraho, agumize ngu eki nikyetaagisa omubwire obu omuntu orikuba ateirweho omushango yaaba akiri omumahe arikuheereza kandi ngu ekindi, eki nikikorerwa n’omumbuga ez’ebiragiro ez’ekinyamahe.

Okucwamu yaaba okushaba okwemererwa kwa Tumukunde kushemereire kwikirizibwe nainga kwangwa nikwija kubaho ebiro 11.05.2020, bwanyima y’abahoreereza be kugaruka kuhayo okushaba kwabo, ngu kushwijumwe.

LEAVE A REPLY