A Pass atakiire Gavumenti kuhwera abari China

1632
0
SHARE

Cynthia Kamusiime

Omweshongozi rurangaanwa, Bagonza Alexander, orikukira kumanywa nka A Pass ayorekire okukwatwaho munonga bwanyima ya bamwe omubairaguju na munonga abantu abarikuruga omuri Afrika kushohozibwa omumahoteeri hamwe n’emyanya endiijo ei babaire nibatuuramu omu ihanga rya China.

Amakuru agarikuruga omururembo rwa Guangzhou, China, nigagira ngu abairaguju abaingi babingirwe omumyanya ei babaire barimu ahanshonga ezirikugira ngu niabetantara ahabw’okujanjaaza munonga endwara ya Coronavirus. Nikigambwa ngu abamwe tibarikwikirizibwa kuza omumyanya y’okuriiramu kusherura eky’okurya n’abandi tibarikwikirizibwa kukoresa entambura eza boona baaba baine ahi barikuza

Obwa hati abantu aba nibaraara ahanguuto za China, bataine ky’okweshweka nangwa n’ekyokurya.

Nikwo A Pass kurugayo akagira ngu nikimushasha munonga nk’omunya Uganda kandi ngu kuri aine obwekoro, akaateireho omuringo gw’okubahwera.

Omweshongozi ogu, ow’ekyeshongoro kya Di Da Da Da, obwo arikurabira ahamikutu eya intaneeti, nashaba Gavumenti n’abandi bantu abarikubaasa ku bahwera abantu aba okuruga omumbera ei barimu ebiro ebi

LEAVE A REPLY