Omukyebezi ayehanikire omukanisa ahabw’amabanja

790
0
SHARE

Felix Nduhuura, Isingiro

Omukyebezi omuri Isingiroayehanikire omukanisa ahabw’amabanja garikuhika shiringi 3.791,000 beitu arekire ekihandiiko kirikugira ngu abaire ataine nshonga n’eka ye.

Abataka nibagira ngu omuntu ogu abaire ataine nshonga yoona n’abataka  kwonka nibateekateeka ngu obuzibu bwona bureetsirwe amabanja ogu abaire ayine kuruga omu banka zitari zimwe garikwigana miriyooni 3 .

Ogu ayehanikire omu kanisa ahu atwire nakora  nk’omucebezi kandi bamwe abarikukora aha kanisa egi nibagira ngu abaire aine amabanja n’ekanisa kwonka abaire ayine sente nkye ezi ekanisa ebaire nemubanja.

Abataka baajumirira ekikorwa eki omutaka ogu akozire kandi n’abebembezi bajumiriire abantu abarikuhora bataahi baabo sente barikureeba ngu tibaine h’okuziiha

LEAVE A REPLY