Aitsirwe ekirikushushana na bomu, Rukungiri

1755
0
SHARE

Edison Kinene, Rukungiri

Omutsigazi w’emyaka 18 y’obukuru abeire nariisa ente omuri Rukungiri ateirwe ekyoma obu abeire nayosya kasasiro ekimushazire enda amara gakashora atyo akafa atatweirwe na mu irwariro.

Ebi bibaire omukyaro kya Rwamunyinyo omuruka gwa Masya kandi ofeire abeire namanywa nka Julius Ahereza owa Kahoko omuri Nyakagyeme.

Poorisi etandikire n’okuronda ekyoma ekibarukire kandi aba bareebirwe bakwatsire ekyoma eki beetsire ekya Gas kandi kikyereenyire n’ebindi bisigarira byakyo.

Okurugiirira ahari mukama we, Medius Behayo, ogu abaire ashutami ahambaraza obu omukozi we abeire natandika kwosya kasasiro ku aherize yahurira ekintu kyabaruka munonga ekyakuratsireho n’okuhurira n’okureba omukozi we arikugira ngu yaakaba emirundi ebiri hamwe n’amara aheeru.

Ogu naagira ngu ahu kibarukiire omukozi ogu abeire naaza kwosya kasasiro kandi ngu omwanya nigwo gumwe ahansi y’ekiti ky’omuyembe batweire nibasibikaho n’encwa-mutwe kandi ngu ekibarukire tibakyetegyereize.

Aba nibagira ngu babaire nibaruga kuhinga baahurira ekintu kyabaruka munonga kuza kuhurira bahurira nyinabo naagira ngu yaakaba kandi ngu ekibarukire kimutemire ahanda n’amaguru.

Nyakureeta omutsigazi ogu kuriisa ente naagira ngu babagizire ngu ateirwe guruneedi kandi tibarikumanya yaaba abeire etweireho ninga heine ogiteireho kandi ogu abaire amazire okwezi kumwe kwonka.

Ceyamaani w’ekyaro kya Masya naagira ngu ekintu nk’eki kibaire kitakabaireho omukyaro kyabo kandi yashaba abataka kwerinda ebintu by’omukasasiro.

Omutumbi gw’omugyenzi gutwairwe omu irwariro rya Rwakabengo kukyeberwa kandi tutsigire poorisi yaata abaayo omwanya ogu kuhisya obu abakugu bareija bakakyebera kurungi haaba hariyo ekindi.

LEAVE A REPLY