Owa Our Lady of Africa agweire omu Swimming Pool

1114
0
SHARE

Gilbert Muhanguzi

Akagwe kagwereire abeegi ababaire barugire Mukono bagiire Kasese omu ruramburo obu omwegi mutaahi waabo agwire omu Swimming Pool atyo akafa.

Nyakufa amanyirwe nka Allan Kasule w’emyaka 19 y’obukuru omwegi ahishomero rya Our Lady of Africa erikushangwa omu disiturikiti ya Mukono.

Omwegi ogu agwire omu Swimming Pool obubaire baizire kurambura omuri Kasese aha Hotel ya Springs International erikushangwa omuri Basecamp Upper Central Division omu Munisiparite ya Kasese.

Vincent Twesige ori omugambirizi wa pooriisi ahabwa Rwenzori East ahamize amakuru aga ku omwegi afeereire omu Swimming Pool.

Twesige nayongyera agira ngu amakuru agatungirwe nigoreka ngu omwegi ogu nabasa kuba abaire atarikumanya kuziha amaizi.

Ogu omukugaaniiraho na TV West ahamize ku hariho abantu babiri abamazire kukwatwa kugira ngu bahwereho pooriisi omukukyondoza.

Nka TW West tuhikire abakukurira Springs International Hotel kigira ngu tubaase kukwata ebishaani n’omukumanya ekyakubasa kuba kirugiriireho okufa kw’omwegi ogu kwonka tikibatsikire ahabw’okuba omusirikare orikukurira eby’okwerinda omumwanya ogu agizire ngu tuze aha pooriisi etugambire ahashonga ezi.

Pooriisi erabwire aba boona abaine za Swimming Pool ngu bagume baze aha buzoora-maisho baaba baine abagyenyi omumyanya yaabo

LEAVE A REPLY