Amarwariro garikuhisya miryooni 750 omuri Lyantonde tigakombekwaga

758
0
SHARE
Sande K William

Eby’amagara nibyeyongyera kwerarikiriza omu marwariro gatari gamwe omuri Lyantonde ahabw’okugira ngu amarwariro 3 agatandikirweho Gavumnenti kubombekyera gakakyerererwa kandi obwe garimu sente ezirikureenga miriyooni 750.

 
Ebyombeko ebya kare byo hati bijunzire kandi agandi marwariro gashangirwemu n’ente zirisiibwemu.

Ebizibu ebi nibishangwa omuri Kaliro Health Center 3, Mpumudde na Lyakajula, ekirikubareetera kuguma nibetomboita ahabw’enshonga ezirimu okubura obuzaariro, emibazi erikumara n’ebindi nk’okubarikushoboorora.

Obwe ayine tiimu y’eby’amagara, RDC wa Lyantonde, ahikire omu myanya egi okuraambura n’okushwiijuma zimwe aha nshonga eziziingamize emirimo egi, baitu bashanga na bamwe omu bashaho batariho.

We RDC, araganiise kuhiga Contracter ngu abase kuheendera juba omurimo baruge omu mbeera mbi egi.

Ngu kwonka hariho n’ekyeteengo ky’okuhunduuza bimwe aha byombeko abya kare.

LEAVE A REPLY