Elide fire ball, omupiira ogukozirwe na tekinologiya nsya kuraaza omuriro

1293
0
SHARE

Ssenyomo Gideon

Omu sayansi na tekinologiya eriizooba twakureetera omupiira ogukozirwe kuraaza omuriro ogu bayeta extinguishing ball.

Omupiira ogu, omuntu naabaasa kugukoresa enju ye yaatwata omuriro ninga ebintu byasya

Okurwanisa emiriro hati abahangu bakwongyeiremu obukodyo kandi ahi turi kugambira babakoreire omupiira ogurakore gye omurimo ogu.

Omupiira ogu guhairwe amaziina gatarikushushana ahabw’okuba kampuni zitari zimwe na zimwe nizo zigukozire.

Bamwe nibagweta Elide Fire, Fire ball, Ster Fire ball, AFO, Mam ball n’ebindi bingi.

Okutaanaho na Fire Extinguisher ezitumayiriire omupiira ogu omuntu nikimwaguhira okugukozesa aha kuba tikirikwenda kubanza eby’okushoma waaba nogukozesa.

Ogu nigukora ahari buri kika ekya omuriro okurugiirira aha bagukozire kandi nikitwara obutikitiki butarikuhika 10 kyahika omu kuraaza omuriro.

Omupiira ogu niguremeera kilo zitarikuhika 2 kandi obuhangaazi gwago n’emyaka 5 n’obu abahangu barikwongyera bakagira ngu omuntu nabaasa kugukozesa emyaka egi yaba ehwireho namunoga omu miriro emikye.

Omupiira ogu tigwakabi aha magara ga omuntu na enyamishwa okurugirira aha

Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Dept of Consumer Affairs, kandi eki nikimayisa ogu omuiira ogu nigukozesibwa okwetorora ensi.

Omu katare omupira ogu nigura shs eziri ahagati ya 300.000 na 800.000 okurugirira aha kampuni eyi waguramu aha kuba hariho na empire eyeine ALARM kyabaho gukahurira omwika ogwa omuriro nari omuriro.

LEAVE A REPLY