Mbarara University bayesharinga

2447
0
SHARE

Halson Kagure

Abeegi abarikushashurirwa gavumenti aba Mbarara university batinisiriza kugumizamu n’akesharingo obwo barikuhakanisa ekya gavumenti kuboherereza sente zaabo aha namba z’esimu.

Nibagira ngu 800,000/= ei barikubashashurira kutungaho ebyokurya n’oburaro semester yoona zikiri nkye wagyeragyeranisa n’embera eriho ngu kandi ku baraazirabize aha Mobile Money ahabwa omushoro gwa 0.5%  nibaIJa kufeerwa kabiri.

Abeegi abayetaba omukesharingo aka bakyera barikwerundaanira omukyombeko kya Faculty of Science obwe barikujumirira abebembezi ba University egi kuremwa  kushoboorora enshonga zaabo  oteireho n’okuhakanisa enkora y’okurabiza 800,000/= ei gavumenti erikushashurira buri mwana aha simu.

Reeba emboozi aha

https://youtu.be/jPH7lD5pjg8

Bebembeirwe orikubakurira nari Guild President, Mike Katongore, baija baacwamu ku baine kurumba ofiisi ya  omuhwezi wa University egi Purofeesa Celestine Obua erikushangwa Kihuumuro.

Bwanyima basharaho ekyombeko ekirimu ofiisi ya Deputy Vice Chancellor, Academic Registrar hamwe na University Secretary kandi nibagira ngu obwahati embeera y’oburaaro nebanyiga ahabw’okuba university ekapangisa omuntu wa buriijo orikubashashuza  350,000/=

Omukaire kakye poorisi ya Mbarara bebembeirwe abarikudumira ebikwekweto baahika omumwanya ogu nikwo kugiraho orukiiko rw’ekihama n’abebembezi batakagambireho n’abesharingyi ahabw’enki nibaza kuguma nibabasindikira sente zaabo.

Abesharingi aba bashabwa ku bagaruka omukushoma kwonka ahitwaza kurugira omumwanya ogu baba bakijeemire, na nyine,  bamwe barikugamba itaka n’omushenyi  obwe Poorisi  eri ahabuzoora maisho.

LEAVE A REPLY