Mbarara Referral batandikireho enkora ya “Emergency Triage”

1105
0
SHARE

Eirwariro rya Mbarara regional referral ritandikireho enkora ya “emergency triage” kwenda kurwanisa omuhendo gw’abarwaire ba butandu abarikubafeera omu mikono.

Enkora egi egyendereire kuhwera abashaho kuguma nibaheereza obuhwezi obwo barikugyenderera aha mbera y’abarwaire ningashi omurwaire oku arikuba ari.

Aba nibataanisibwa erangi eri nk’erikutukura  erikumanyisa ngu omurwaire nayetenga okukorwaho aho n’aho ekuratirwa kinekye , kitaka hahereeruka bururu kandi egi n’emanyisa ngu omurwaire tari kubi.

Emirundi mingi abarwaire abarikuronda obujanjabi omu marwariro ga gavumenti nibakira kwetomboita ahabw’okubanagaijura ekikwatireine n’ okubaragurira.

Eky’okureberaho, ahari Mbarara Regional Referral Hospital, kaingi abajanjabi batwire barikutunga akakumu eirwariro eri ahabw’okugira ngu nibaija n’abarwaire baabo omumbeera mbi konka banga kubakoraho aho n’aho bahendera bagiire kuronda obujanjabi omu marwariro g’abantu-buntu.

Enkora y’okuragurira abarwaire kurugiirira aha mbeera ezi barikuba barimu, okurugiirira ahari Dr. Kenneth Bagonza, eki kiriyo nikihwera omukurwanisa omwijurirano gw’abarwaire na munonga ahi barikujanjabira aba za butandu.

Aba hoona nibenda ngu pooriisi n’ebitongore bya aha nkuuto bishomese abarikuzikozesa kumaraho butandu na munonga omubiro bikuru.

LEAVE A REPLY