Mwetandikireho emirimo murekye kurera engaro – Ngabirano

1488
0
SHARE

Susen Ndyamuhaki

Aba Ndeija-Rwampara bahabwirwe kwetandikiraho emirimo eyakubaasa kubaiha omu bworo baitu kutaari kurera engaaro amaisho bakagahanga gavumenti.

Ebi bigambirwe omujwekyerwa wa Rwampara omu Ishengyero Charles Ngabirano obwabaire naatongozaho ehuruuru y’okugaruza busya enkuuto omuri Ndeija.

Arikubuganaho abantu Ndeija omuri Rwampara, Ngabirano ashabire abantu ba Ndeija kukozesa akagisha k’enkuuto nungi kubaasa kwetunguura. Ayongyeire yagira ngu baine kuteekateekyera ekyanga kyaabo kureeba ngu baakora sente.

Ngabirano atongoize okugaruza busya enkuuto kutandika na Nyamukana-Kibaare Byanamira arabwire abarikukyeera omubara bakabura kukora kubarikuza kukwatwa. Ayongyeire yagira ngu, bagire Bi-laws aha LCs bashanga ori omubaara osinzire shaaha 2 abandi bari omukukora, ninga ori aha pool table noija kufubirwa ‘titurikwenda orikugaruza abantu enyima’

Mukuru w’entebe ya kashatu ahabwa Ndeija nagira ngu bakiine ekizibu ky’amarwariro nikwo kushaba omujwekyerwa kubahwera

Minister wa General Duties ahabwa Mbarara asiimire gavumenti ya rwangisiriza ahabw’okubaha ebyoma ebirikushuka amaizi, za grader, ebirahwere omukugaruza busya enkuuto

Okurugiirira ahari Engineer, enkuuto ya Nyamukana-Kibaare Byanamira neyingana kiromita 20 kandi neeza kumaraho miriyooni 24 omuza Uganda.

 

LEAVE A REPLY