Buri mbundu neeza kwihwaho ekinkumu – Museveni.

1294
0
SHARE

Privance Akampurira

Mukuru w’ihanga agizire ngu nibetenga kutaho emiringo erabahwere kurwanisa obuhenda biragiro omu ihanga.

Museveni ebi abigambire obu abaire ari omu eishengyero ry’eihanga arikuhayo orubazo rwe rw’oku eihanga ryemereire omuby’okwerinda.

Mukuru w’ihanga agizire ngu okukora eki nikiija kuhwera kukwata abo abarakorese embundu omu bihenda biragiro.

“Hati naaragiira kamwe omubukiiko bw’eby’okwerinda ahabw’ihanga kugira ngu zibe ziine ebinkumu obwo barikurabira omuri mukama waayo kuteera amasasi emirundi mingi kwenda ngu ekinkumu kye kimanywe ahambundu egyo kugira ngu ku haakubaho embundu y’ihanga yoona eyakoresibwa omubuhenda-biragiro, ab’eby’okwerinda babe nibamanya muka w’embundu egyo okurugiirira ahakinkumu ekigiriho,” nikwo Museveni agizire.

Buri kiiruka kyoona nikiija kugira enamba eza kanyabwengye kwenda ngu kirwanise obuhenda biragiro omu ihanga.

Ayongyeire yaagira ngu “buri motoka na piki-piki nibiija kugira enamba za kompyuta kandi bakama b’ebiiruka ebi nibo baraabe nibazishashurira. Ahabw’okuba eziriho hati n’ez’omuzaano buzaano. Nibazikomorora bazinaga ahi bayenda. Tiziine makuru.”

Omwebembezi w’ihanga ayetsire abazirwanireho narishi veterans kwija kutandika kuhwera pooriisi aha kukyondoza n’okukwata enkozi z’ebibi.

Kandi nabwo, nagira ngu Flying Squad eshemereire kuba eine ebirikumara kugihwera kurwanisa enkozi z’ebihagaro ahu agiriire ngu bashemereire kuba baine nka za drones ezirabahwere omu kushwijuma ebicumuro.

Flying Squad buzima neija kuba neguruka omumwanya. Beitu etari egyo erikwajura mpora. Neija kuba eine “Unmanned Air Vehicles ezi baingi barikumanya nka za ‘Drone’ oteebirwe na za piki piki, emotoka hamwe n’enyonyi za kashara-muyaga.

Abantu baingi babaire nibateekateka ngu Museveni nayija kugira ekiyagamba ahaby’okukwatwa kwa Kayihura n’abandi beitu eki tihaine eki akigambireho.

LEAVE A REPLY