‘TINDIKWENDA KAHEEHE’ BISHOPU TWINOMUJUNI AGAMBIRE ABA SHEEMA ABARIKWEYETERERA UNIVERSITY. 

2274
0
SHARE

omukoro gw’okusima ahabwa University ya Ankole western  omuri Kabwohe Sheema ahabwokutunga  license ,chansara hamwe na Vice Chansara gubaire ogwomutano beitu minisita Kamuntu niwe ajwekire muka mukuru w’eihanga arikushoma obutumwa agambire ekyamatendekyero gaine okusimbaho amaani

omukoro ogu gwikirweho abanya dini nyamwingi hamwe nabarikwendeza university ebirungi bitu Bishop twinomujuni arabwire aba Sheema abarikujeyetereraBishop ayongire yagambira abantu ba Sheema abarikujira ngu bakagirwanirira eki agizire ngu ekyo kibebe kuruga hatihabireho n’okurundana sente z’okwombekyera vice chansara enju ahi obukikuru burikurenga 30 burundinwe nikwe omuhwezi wa chansara okusima abantu ekibakozire

 

okushamererwa nokuzina nikwe kubaire kuri ahamukoro ahi bashazire cake nkakamanyiso kokwihika ababuhanguzi ahabwokukura kwa university

GAASHAKWA SHEIKH ABDURHATIFU OMURI SHEEMA

 

LEAVE A REPLY