44 bageitsirwe Kabale, bashabirwe kwegyendesereza amasimu ga’ smart phone.

2115
0
SHARE

Ebi byoona  bigambirwe obu abashwerine 44 babire nibatera ekyiragano kyabo kyokutaha omubushwere oburikwera ahakanisa ya Rugarama cathedral  ahakazozi Rugarama omuri kabale  izooba ryanyemwebazo.

Rev. Medard Rugyendo, kandi arikukurira itendekyero kya Bishop Barham University, abire akurire  omukoro ogu, agambire abatahibwe omubushwere oburikwera kubegyendesereza amasimu agateine  smartphone arikugyira ngu amaka mingi gashenyukire ahabw’okushanga ngu omukazi nomusheijja tibakine bwire bw’okuganira ngu hati nibaganira namasiimu gaabo.

Rugyendo nayongera agira ngu ebiro ebi  abantu bagyizire omururu gwesente ahu orikushanga omusheija atarikwenda ngu omukazi we amanye sente zayine.

Habeireho nokusiima Ruhanga aharyabo  abazwekirwe empeta nkakamanyiso kokutandika obuswere oburikwera  kadi nagwa obwatirweho Ruhanga.Bamwe abageitsirwe borekire okushemererwa nkokubatahizibwa omubuswere buri kwera.

Ogu nomurundi gwa 2 ekanisa ya Rugarama erikugeita abagore bingi omurundi gumwe kandi ogwahwire  abagore 33 nibo gageitsirwe.

GASHAKWA UZIAH TUSAASIRE

LEAVE A REPLY