EIRWARIRO RYA FORT PORTAL ERIRI OMU MBEERA MBI.

1778
0
SHARE

Kayesu Mary Gorret omwaka oguhwiire akaremwa kuzaara ekyaharirize abashaho  okumuta omwishemerezo ahairwariro rya Fort portal regional referral hospital.

Okushemeza kukagyenda karungi kwonka bwanyima omwaana yaija yaafa eshaaha nkye bwanyima y’okumwiiha omunda yanyiina.

Okurugyirira ahari Kayesu, abashaho bakashara kubi enkundi ekyareteire omwaana we kufa.

 

We Ruhweeza Remigious abashaho bakamushaba emitwaaro 5 kutwaara omwaana we omwishemerezo.

Enshonga nkezi n’ezindi nizo ziharirize ab’ekyitongore ekya Rwenzori Anti-corruption (RAC) ekyitongore ekyokurwanisa enguzi omuri Rwenzori kubugana abakozi bairwariro eri kwenda ngu bahanuura ahanshonga ezi.

Okurugyirira aha principal administrator oweirwariro eri Grace Rubaare agyizire ngu omuntu orikuha enguzi omwirwariro eri naba  arikujumisa abakozi boona ab’eirwariro eri.

Ogu aikirize ngu omuribo ngu omuribo harimu abantu bakye abayesire entama ezirikwiragura abagyizire ngu nibiiha sente aha barwiire konka yashaba abantu kuguma nibahayo abashaho nkabo.

 

GAASHAKWA JONAN TUSINGWIRE

 

LEAVE A REPLY